© 2011 ADINIS, s.r.o. - výskum, vývoj a aplikácia technológií

Softvér ADICyt

Je nástroj na automatizovanú detekciu podpopulácií v mnohorozmerných FCS súboroch z prietokovej cytometrie s využitím klastrovacích techník. ADICyt má implementované aj nástroje na klasickú manuálnu analýzu pomocou vytvárania kvadrantov a gate‐ov vo vybraných dvojdimenzionálnych priemetoch dát.


Klastrová analýza

V režime klastrovej analýzy si používateľ môže pred samotnou analýzou zvoliť podmnožinu dimenzie dát z meraných fluorescenčných a svetelných kanálov, ktoré sa využijú pri klastrovaní. Následne si volí jeden z dvoch módov, v ktorom má klastrovanie prebiehať. V multidimenzionálnom móde sa pri klastrovaní používajú údaje zo všetkých označených dimenzií súčasne. V iteratívnom móde sú dáta klastrované hierarchicky, napodobňujúc tak postup ručného gateovania. V každej úrovni hierarchického rozdelenia sa hľadá optimálna 2D projekcia, ktorá najlepšie rozdeľuje dáta do subpopulácií.
Vizualizácia výsledkov analýz

Softvér umožňuje vizualizáciu FCS súborov a ich častí pomocou histogramov, 2D a 3D projekcií ako aj simultánnu vizualizáciu všetkých možných kombinácií dimenzií dát. Grafy zobrazujú pohľady na FCS dáta a vizualizujú jednotlivé filtre (klastrovanie, gaty alebo kvadranty). Pre nájdené podpopulácie buniek je možné vygenerovať základné štatistiky, ktoré sa dajú exportovať do xls súboru. Pre každú podpopuláciu je udávaná početnosť buniek ako aj priemerná hodnota a smerodajná odchýlka jednotlivých atribútov.

Login:
Heslo:
Registrácia | Zabudol som heslo
 

Registrácia umožňuje oprávneným používateľom služieb Dátového centra pre výskum a vývoj získať licenciu na používanie softvéru ADICyt. Oprávnenými používateľmi služieb Dátového centra sú pracovníci výskumu a vývoja na verejných vysokých školách a inštitútoch Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike a títo pracovníci sú oprávnení využívať softvér ADICyt pre svoju výskumnú a vývojovú činnosť.


Vyplnením a zaslaním registračného formulára je administrátorovi odoslaná žiadosť o vydanie licencie. Po schválení a vydaní licencie administrátor aktivuje prístupové kódy používateľa (Login a Heslo), ktoré vyplnil v registračnom formulári.


Po zadaní prístupových kódov a prihlásení používateľ získa prístup k aktuálnej verzii softvéru ADICyt a k dokumentácii.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ